lördag 22 april 2017

Extrem strålning i Fukushima

Nyligen kom en rapport från mätningar av radioaktiviteten i Fukushimas havererade reaktor nummer 2. Enligt Japan Times 2017-02-03 har en robot uppmätt 530 Sievert i botten av reaktorinneslutningen, under reaktorkärlet. 

Det är det högsta värdet som någonsin uppmätts och anses av experter som otänkbart. 
En dos på 10 Sievert leder till en säker död. 

Roboten upptäckte också ett 2 meter stort hål i botten av inneslutningen vilket tyder på att delar av härden nu fi nns utanför reaktorn på väg ner i jorden och grundvattnet. 

Den extremt höga radioaktiviteten gör att man måste ändra sina planer på att kartlägga läget i reaktorinneslutningen. 

Tidigare högsta uppmätta värde var 73 Sievert vilket skulle möjliggöra att en robot kan jobba i den miljön i mer än 10 timmar. Med nivån 530 Sievert klarar en robot mindre än 2 timmar innan den förstörs. Dessutom måste man undvika att roboten trillar ner i det 2 meter stora hålet. 

Temperaturer på 1500 grader har också uppmätts i inneslutningen. 

Kostnaden för Fukushimaolyckan inklusive sanering har tidigare, före kännedomen om de nya mätresultaten, uppskattats till 1600 miljarder kronor. De nya mätvärdena kommer att försvåra rivningen av reaktorerna och därmed leda till ytterligare betydande kostnadsfördyringar. 

Varje dag läcker dessutom cirka 300 ton radioaktivt vatten ut i havet och ingen vet hur man ska stoppa detta fl öde. 

Teknik saknas i dag för att stoppa fl ödet och en del experter befarar att utfl ödet av radioaktivitet till havet utanför Fukushima kan fortgå i 200 år. 

Hur ska det då gå med sushin i framtiden om fi sken utanför Japan blir oätlig? Göran Bryntse expert i Strålsäkerhetsutredningen, SOU 2011:18

http://folkkampanjen.se/wp-content/uploads/2017/02/pdf_medsols_201702.pdf

söndag 26 mars 2017

Utländskt kärnavfall i Sverige mörkas...

Sveriges Natur nr 1-2017


Okända mängder utländskt kärnavfall förvaras i Sverige. Med ett slutförvar i Forsmark kan den andelen kraftigt öka. Med en metod som många ifrågasätter.

Om något år väntas regeringen fatta ett beslut om ett slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark. Gör inte Mark- och miljödomstolen eller Strålsäkerhetsmyndigheten tummen ned talar det mesta för ett ja till ansökan från SKB, Svensk kärnbränslehantering.

I så fall kommer 10 000 ton svenskt använt kärnbränsle slutförvaras i Forsmark om tio år.

I sällskap med utländskt.

Trots att det är förbjudet.

– Förändringarna i Euroatomfördraget 2009 och 2011 gör att EU kan ha synpunkter på slutförvaringen av använt kärnbränsle och kärnavfall. Tidigare var det varje lands angelägenhet. Förändringen öppnar för möjligheter att slutförvara andra EU-länders använda kärnbränsle och avfall i Sverige, säger Urban Strandberg, docent i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet och specialiserad på politiken kring kärnavfallshantering.

Urban Strandbergs resonemang öppnar för att använt kärnbränsle och avfall från andra EU-länder kan slutförvaras i Forsmark.

Men det finns redan en del i Sverige.

För även om § 5 i kärntekniklagen förbjuder import av utländskt kärnavfall för slutförvaring kan regeringen ge specialtillstånd.

Och det görs.
Utländskt kärnavfall

Det en gång statliga Studsvik, i dag ett börsbolag, har i decennier haft tillstånd att ta emot mindre mängder utländskt kärnavfall för slutförvaring, bland annat använt kärnbränsle som motsvarar 20 kilo uran per år.

Men Studsvik nöjer sig inte med detta, visar Sveriges Naturs granskning.

2012 begärde företaget att få ta in mer än tillståndet, 101 kilo kärnavfall från det spanska kärnkraftverket Zorita. Regeringen sade ja.

Vår granskning visar att Studsvik också har brutit mot avtalet med staten.

2011 upptäckte Strålsäkerhetsmyndigheten vid en kontroll av importen av ett bränsleskelett från kärnkraftverket Millstone i USA att Studsvik angett det som radioaktivt material i stället för kärnavfall. Importreglerna för det är mer liberala än för kärnavfallet.

Studsviks felaktiga import bidrog till att regeringen skärpte kravet på redovisning. I det gällande avtalet från 2012 måste Studsvik göra en sammanställning av hur mycket och från vilka länder det importerar kärnavfall.

– Vi vill helt enkelt ha bättre koll på importen och varifrån den kommer, säger Anders Wiebert, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

LÄS MER om kärnkraft i Sverige

Men några exakta uppgifter om hur mycket importerat kärnbränsleavfall som finns för slutförvaring i Sverige finns ändå inte.

Sveriges Natur har försökt att få fram omfattning och från vilka länder avfallet kommer. Vi har grävt i dokument hos SSM, Statens strålsäkerhetsmyndighet, och föregångarna SSI, Statens strålskyddsinstitutet, och SKI, Statens kärnkraftsinspektion, Kärnavfallsrådet och miljödepartementet. Vi har också frågat SKB och Studsvik.

Dokumenten och svaren visar med tydlighet att det går inte att få en fram fullständig och korrekt sammanställning. Dels för att delar av materialet vi begärt ut hemligstämplats, dels för att äldre dokumentation är bristfällig.

– Det borde verkligen vara full transparens och dessutom borde det finnas en sammanställning som går långt tillbaks i tiden. Om inte Strålsäkerhetsmyndigheten själv har full koll på in- och utförsel av kärnavfallet bör de dra igång ett projekt för att ta fram en sammanställning. Det är viktigt, säger Johan Swahn, kanslichef på MKG, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning.

Den allra största delen av det kärnavfall som ska förvaras kommer dock från svenska kärnkraftverk.
Förvar i kopparkapslar

Även om Johan Swahn är bekymrad över bristen på full insyn i importen och exporten av kärnavfall är han mer oroad över den planerade svenska metoden för slutförvaring av använt kärnbränsle.

SKB vill slutförvara i kopparkapslar 500 meter ner i jorden. Det bästa och säkraste som finns, enligt SKB.

I slutförvaret kan 12 000 ton högaktivt avfall ligga säkert i 100 000 år.

Glöm det, menar kritikerna. Både metoden och placeringen av slutförvaret får kritik från miljöorganisationer och forskare.

– Det finns flera frågetecken. Lokaliseringen nära Östersjön är inte optimal. Idealet vore i det svenska inlandet, fjällvärlden. Men av ren lathet och rädsla för protester har man lagt det i Forsmark, säger Peter Szakalos, korrosionsforskare på KTH, som anser att metoden är det största felet.

– Redan efter 100 år kan kopparen börja korrodera. Kapslarna kommer att vara runt 100 grader varma i några hundra år. Om det då läcker in saltvatten kommer korrosionen mycket snabbare. Det vet alla. Redan på medeltiden förstod man att brons var bättre, säger Peter Szakalos.

Varför vill SKB använda koppar?

– Det är prestige mest och lite pengar. Att det blev koppar över huvud taget hänger ihop med villkorslagen som Fälldin fick igenom 1978. Kunde inte kärnkraftindustrin visa upp ett säkert slutförvar skulle kärnkraftverken läggas ned. Då stressades kopparlösningen fram.

Peter Szakalos tycker att en inkapsling i titan vore bättre.

Johan Swahn tror överhuvud taget inte på KBS-metoden.

Han vill ha en annan metod.

– Vi tror på en annan typ av slutförvaring på mycket större djup, i borrhål. Men framför allt måste man tillämpa försiktighetsprincipen och utreda kopparkapseln innan beslut tas om att börja bygga. Det är allvarligt att införa en metod som man inte är säker på utan där problemen, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, ska lösas senare, efter den demokratiska processen, säger Johan Swahn.

måndag 6 mars 2017

Mörkas kärnkraftsolycka i Norge???

Jag vet inte vad jag ska tro om detta.
Har forskningsreaktorn i Halden, Norge drabbats av en explosion den 21 januari 2017? Med ett stort utsläpp av Jod 131 i luften som spridit sig över hela Europa? Och som där det råkat regna skapat för människor och djur livsfarligt radioaktiva så kallade hot spots. Se kartorna i youtubefilm 2 nedan.

Kan det verkligen vara sant att Sverige med flera länder - i linje med FN-organet IAEA (vars faktiska uppgift är att sprida kärnkraften så mycket som möjligt över jorden) - stängt alla sina offentliga monitorer så att ingen utomstående ska kunna få adekvat information?!


Det enda man kan se om man googlar är att reaktorn hade ett utsläpp av just Jod131 den 24 oktober 2016. Men efter lugnande rapporter om utsläppet har det varit absolut tyst. 


Är det verkligen möjligt att kärnkraftsverket i Halden nu har en pågående härdsmälta som myndigheterna tiger om?!


Skandal är i så fall en underdrift.


Media anklagas i inslagen nedan för att vilja tysta ner eländet. Det tror jag definitivt inte på. I dessa tider av fejk-news är åtminstone jag helt säker på att äkta media i så fall vet, ingenting vet eller är desinformerade. 


Jag kan inte avgöra trovärdigheten i nedanstående youtubefilmer men jag kan konstatera att det är samma speaker som talar. 


Absolut trovärdig är Nils Böhmer vid Bellona som berättar om den aktuella reaktorn och utsläppet i oktober 2016 här och på norska här. 

Bellona tycks emellertid inte ha någon information om en eventuell explosion i januari 2017.

Nils Böhmer uttrycker emellertid oro över säkerhetssystemen i Halden. I synnerhet för att man har upptäckt termperaturvariationer i reaktorkärlet som indikerar ökat neutronflöde i härden och därmed risk för vätgasbildning. 


Det var just vätgasbildning i reaktorhärden som ledde fram till explosioner i Fukushima i mars 2011. Att han inte nämner något om en eventuell explosion i Halden den 21 januari 2017 kan bero på att det ännu inte finns några klara bevis. 


Och nu slås alltså larm om att radioaktivt Jod 131 från Halden har spridits över hela Europa!


Jod 131 har en halveringstid på åtta dagar. Ämnet orsakar sköldkörtelcancer. Man kan skydda befolkningen genom att omgående ge jodtabletter som hindrar Jod 131 tränga in i och skada sköldkörteln. Att inte omgående slå larm om ett sådant utsläpp och se till att befolkningen får just jodtabletter är att medvetet och avsiktligt orsaka skada och död. 


Google-översatt text från engelska
Jod 131 meldown i Halden kärnreaktor i Norge som Media inte täcker
Europa


Ett utsläpp av jod 131 från Halden kärnreaktor bidrar till Europas kärnföroreningsproblem och strålningen kartläggning gömmer spikar av strålning från vyn. Bellona.org och NRPA försöker få insyn och ta itu med situationen på ett säkert sätt, men ägarna av toriumreaktor (IFE) gör en "TEPCO" "och skydda sina investeringar i stället för med tanke på medvind populationer i Norge, Sverige och Danmark.

IFE riskerar en väteexplosion (samma problem som hände i Fukushima kärnreaktor i mars 2011, nästan exakt sex år sedan) för att skydda deras PR bild och på grund av girighet. Jag förklara frågorna och här är länken till bevisen.

Den hemliga härdsmälta i Norge kliver in Fukushima fotspår! Jod 131 i Europa igen! #IAEA #UNSCEAR

Den hemliga härdsmälta i Norge kliver in Fukushima fotspår! Jod 131 i Europa igen! #IAEA #UNSCEAR

Jod 131 rapporterades i Europa i januari 2017 - fakta europeiska strålning avslöjade https://www.youtube.com/watch?v=o_30LrqgHqg&spfreload=10


måndag 6 februari 2017

Tomas Kåberger om Fukushima

Om läget i Fukushima nedan.

Professor Tomas Kåberger menar att detta är världens första "Kina syndrom".

Höga strålningsnivåer i Fukushima

De högsta strålningsnivåerna sedan kärnkraftsolyckan i Japan 2011 har uppmätts i det havererade kraftverket i Fukushima.
Ägarbolaget Tepco har analyserat bilder tagna med en robot inne i en av reaktorerna — längre in än man nått tidigare efter haveriet — och man har registrerat strålningsnivåer på 530 sievert per timme, vilket är flera gånger högre än vad som tidigare uppmätts.

De höga nivåerna innebär att den pågående undersökningen med robotkameror kan tvingas avbrytas eller försenas. Enligt Tepco läcker dock ingen strålning ut ur reaktorn.

Saneringen av kärnkraftverket har försvårats av de fortsatt höga strålningsnivåerna. I december uppskattade Japans regering de samlade kostnaderna för olyckan till 21 biljoner yen, motsvarande över 1.600 miljarder kronor, vilket var nästan dubbelt så mycket som tidigare beräkningar.

TT

Höga utsläpp i Fukushima...


Fukushima Daiichi Unit 2 Measures 530 Sieverts an hour but Units 1 and 3 Hotter Still

Japan, Nuclear, Radiation


TEPCO is reporting measuring radiation levels of 530 SIEVERTS AN HOUR (10 will kill you dead pretty quickly) and has discovered a 2-meter hole in the grating beneath the reactor pressure vessel (1 meter-square hole found in grating):

Radiation level at Fukushima reactor highest since 2011 disaster; grating hole found. The Mainichi, February 2, 2017, http://mainichi.jp/english/articles/20170202/p2g/00m/0dm/087000c

TOKYO (Kyodo) — The radiation level inside the containment vessel of the No. 2 reactor at the crippled Fukushima Daiichi nuclear complex stood at 530 sieverts per hour at a maximum, the highest since the 2011 disaster, the plant operator said Thursday.

Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. also announced that based on image analysis, a hole measuring 2 meters in diameter has been found on a metal grating beneath the pressure vessel inside the containment vessel and a portion of the grating was distorted.

…The hole could have been caused by nuclear fuel that penetrated the reactor vessel as it overheated and melted due to the loss of reactor cooling functions in the days after a powerful earthquake and tsunami on March 11, 2011 hit northeastern Japan.

According to the image analysis, about 1 square meter of the grating was missing.

…Images captured using a camera attached to a telescopic arm on Monday also showed part of the grating has gone. A further analysis of the images found a 2-meter hole in an area beyond the missing section on the structure.

A separate article published in The Asahi Shimbun notes that radiation levels in units 1 and 3 remain so high (higher than unit 2) that TEPCO is unable to investigate conditions in there:


MASANOBU HIGASHIYAMA (January 31, 2017) Images indicate bigger challenge for TEPCO at Fukushima plant. The Asahi Shimbun,http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201701310073.html

If confirmed, the first images of melted nuclear fuel at the Fukushima No. 1 nuclear plant show that Tokyo Electric Power Co. will have a much more difficult time decommissioning the battered facility.

The condition of what is believed to be melted fuel inside the No. 2 reactor at the plant appears far worse than previously thought.

…High radiation levels have prevented workers from entering the No. 2 reactor, as well as the No. 1 and No. 3 reactors at the plant.

If radiation levels are at 530 sieverts an hour inside unit 2, I wonder what conditions are like in the 1 and 3 reactors, which are described as even hotter?

I can tell you from watching the reactors on the webcams for 5 plus years that atmospheric emissions from unit 3 have never ceased (as illustrated below far right side of screenshot):

Feb 2, 2017 23:20
http://majiasblog.blogspot.fr/2017/02/fukushima-daiichi-unit-2-measures-530.html

onsdag 1 februari 2017

Härdsmälta i Fukushima läcker ut i grundvattnet...

“Unprecedented”: Fukushima reactor “far worse than previously thought” — “Melted fuel has come in contact with underground water” — Molten core appears spread over “extensive area” — Japan “will have a much more difficult time decommissioning” — Official: “It’s a very big turning point” (VIDEO)

Se artikeln här.


Asahi Shimbun, Jan 31, 2017: Images indicate bigger challenge for TEPCO at Fukushima plant… possible melted fuel is seen strewn on grating… Experts believe nuclear fuel melted the paint and components of equipment nearby and has hardened — If confirmed, the first images of melted nuclear fuel at the Fukushima No. 1 nuclear plant show that Tokyo Electric Power Co. will have a much more difficult time decommissioning the battered facility. The condition of what is believed to be melted fuel inside the No. 2 reactor at the plant appears far worse than previously thought… [I]mages showed black lumps scattered on a wire-mesh grating in the lower part of the containment vessel… This indicates that the fuel melted through bottom of the pressure vessel, spilled through the grating and fell on the floor of the containment vessel… The images could show only part of the melted fuel in the No. 2 reactor. And there is still no indication on how widespread the black lumps were strewn, their volume and state.

Mainichi Daily News, Jan 31, 2017: Footage points to difficulty in removing possible melted fuel at Fukushima plant — The footage released on Jan. 30 by [TEPCO] showing what could be melted fuel inside the No. 2 reactor… has highlighted the difficulty of salvaging the object, which is apparently stuck to footholds and other equipment at the facility… black and brown sediments — possible melted fuel — are stuck inside the reactor’s containment vessel over an extensive area. “If what was captured in the footage was melted fuel, that would provide a major step forward toward trying our hand at unprecedented decommissioning work,” said [TEPCO's] Yoshiyuki Ishizaki… there were 548 nuclear fuel rods totaling some 164 metric tons inside the No. 2 reactor… The melted fuel has since come in contact with underground water flowing from the mountain side, generating radioactively contaminated water every day…

Yomiuri Shimbun, Jan 31, 2017: “It’s a very big turning point,” Yuichi Okamura, a senior official at TEPCO’s Nuclear Power and Plant Siting Division, said at a press conference Monday. “We’ve obtained some valuable data toward work to extract melted nuclear fuel.”

Bloomberg, Jan 31, 2017: The unprecedented nature of the Fukushima disaster means that Tepco is pinning its efforts on technology not yet invented to get the melted fuel out of the reactors.


Related Posts
Japan Official: Fuel from Fukushima reactors is “melting down daily” — AP: No way of confirming melted fuel is at bottom of containment vessels — Tepco Adviser: “Schedule for decommissioning the plant is pure supposition” — The Economist: This is ‘Mission Impossible’ (VIDEO) February 8, 2015